top of page

BIOTOPE ENOKIZAKA

2010 / Akasaka, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page