top of page

WAKO SWAROVSKI PORTVENIR

2011 / Haneda Airport, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page