top of page

TASCHEN​

2020 / Ginza, Tokyo

Design by Ken Kimizuka

Photo by Kazutaka Fujimoto

bottom of page