top of page

TANEYA DAIMARU SHINSAIBASHI​

2020 / Shinsaibashi, Osaka

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Nacasa & Partners Inc.

bottom of page