top of page

TANEYA ISETAN SHINJUKU

2022 / Shinjuku, Tokyo

Design by Ken Kimizuka

Photo by Nacasa & Partners Inc.

bottom of page