top of page

TAKEO PAPER SHOW 2009

2008 / Marunouchi, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya

Photo by Takashi Mochizuki

bottom of page