top of page

SHUNKADO ENTETSU

2021 / Hamamatsu, Shizuoka

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Kazutaka Fujimoto

bottom of page