top of page

SHUNKADO

2014 / Hamamatsu, Shizuoka

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Kazutaka Fujimoto

bottom of page