top of page

SEIJO FUGETSUDO

2019 / Seijo, Tokyo

Design by Ken Kimizuka

Photo by Kazutaka Fujimoto

bottom of page