top of page
!

SEIGETSUDO

2012 / Yokohama, Kanagawa

Design by Ken Kimizuka 

Photo by Kazutaka Fujimoto

bottom of page