PARK AXIS PREMIER NIHONBASHI MUROMACHI

2014 / Nihonbashi, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satishi Asakawa