top of page

TOKYO DESIGNER'S WEEK CONTAINER GROUND 2004

2004 / Aomi, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya, Ken Kimizuka & Yumi Masuko

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page