top of page

KURASHI NO DESIGN SALON

2016 / Ikebukuro, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

AD・GD Masaaki Hiromura

Photo by Nacasa & Partners Inc.

bottom of page