SEIJO FUGETSUDO

2019 / Seijo, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Kazutaka Fujimoto