top of page

METHOD EXHIBITION

2006 /Light box studio Aoyama, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya, Ken Kimizuka & Yumi Masuko

bottom of page