top of page

KYOTO TSUTAYA BOOKS

2023 / Kawaramachi , Kyoto

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Nacasa & Partners Inc. 

bottom of page