top of page

KYO AMAHARE

2023 / Kyoto

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page