KEITH MANHATTAN

2009 / Abeno, Osaka

Design by Hiroshi Yoneya

Photo by Kazutaka Fujimoto