top of page

ISHIBASHI FOUNDATION ARTIZON MUSEUM / OFFICE

2020 / Kyobashi, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page