top of page

"HIKARI NO TOKEI" GATE

2010 / Ikebukuro, Tokyo

SDA Award 2012 second prize

Design by Hiroshi Yoneya

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page