top of page

H-HOUSE

2016 / Oshima, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Shigeta Satoshi

bottom of page