top of page

Sweet room for Chocolate exhibition

2007 / 21_21 design sight, Tokyo

JCD Design Award 2008 Yoko Kawashima prize

Design by Hiroshi Yoneya, Ken Kimizuka & Yumi Masuko

Photo by Hidetoyo Sasaki

bottom of page