UNTITLED

2012 / W385.D410.H700.SH430

Design by Hiroshi Yoneya

Photo by Kazutaka Fujimoto