top of page

DONBURIO

2012 / Kichijoji, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page