top of page

COSME ANNEX

2015 / Ikebukuro, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page