top of page

BE MY GIFT

2010 / Ikebukuro, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page