top of page

ARTIZON MUSEUM / PUBLIC 02

2020 / Kyobashi, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page