ARTIZON MUSEUM / FURNITURE

2020 / Kyobashi, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa