top of page

A PIT AUTOBACS SHINONOME MAKING

2018 / Shinonome, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page